Forum Adresimize Hosgeldiniz

Haberler: FORUM İÇERİĞİ ZİYARETÇİLERE AÇILMIŞTIR.FORUMU DAHA AKTİF KULLANMAK İSTERSENİZ  KAYIT OLMANIZ GEREKMEKTEDİR.

SORU 19 -Şia kimlerdir? (Okunma sayısı 598 defa)

beytulharran

daha çok Çevrimdışı
  • *
  • Hocalarımız
  • Kahraman Üye
  • İleti: 1443
  • Kaç Dua Aldı : 30
SORU 19 -Şia kimlerdir?
02 Ocak 2016, 15:03:22
CEVAP: Şia: Hz.Ali tarafını tutup, hilafet in onun ve zürriyet inin hakkı
olduğuna, kıyamete kadar bu hakkın onlardan çıkmayacağına inananlardır,
inanç yönünden Ehli sünnet ve'l-Cemaat 'tan ayrı olduğu gibi amel yönünden
de ayrıdır. Bu fırka Hz. Ali 'ye karş ı aş ırı s evgi duyduğundan dolayı, onun
has ımlarını küfür ve dalalet ile itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Şia'n ın bir
kısmı, Kur'an-ı Kerim'in açık hükümlerine ters düş tüğü için Müs lüman
s ayılmaz. Mes ela beş vakit namaz ile Ramazan orucunu inkar eden bir kıs ım
Rafızilerle peygamberliğin Hz. Muhammed'e (s av) değil, Hz. Ali'ye geldiğine
ve Hz. Aiş e'nin Hz. Muhammed (s av)'e hıyanet ett iğine inanan, Hindis tan ve
Pakis tan'da bulunan İsmailiyye fırkas ı gibi.
Şia'n ın diğer kısmı ehli bidat is e de Müs lüman s ayılır. Mes ela Yemen'de
bulunan Zeydiyye fırkas ı Hz. Ali'nin, imamete daha müs tahak olduğuna,
bununla beraber üs t varken as tın da halife olabileceğine inandıkları için Hz.
Ebu Bekir ile Hz. Ömer ve Osman'ın hilafet ini reddetmiyorlar. Şiiler aras ında
Ehli sünnet 'e en yakın fırka bu fırkadır.
Caferiyye -İmamiyye fırkas ına gelince; bunlar, tefs ir s ahibi olan Tabaras i gibi
zevat müs tes na ifrat etmektedirler. Bunlar ashabın birçoklarını tekfir ederek,
Ebu Bekir ile Ömer (ra)'i gas ıp olarak nitelemektedirler. Aynı zamanda Al-i
Beyt yoluyla rivayet edilmeyen hiç bir hadis -i nazarı it ibara almadıklarından,
Buhari ile Müs lim baş ta olmak üzere Kütübü Sit te-i Sahiha'y ı kabul
etmemektedirler.
Bu fırka şu dört es as a dayanıyor:
a- ismet : Oniki imanın günahtan masum ve unutkanlıktan uzak olmaları.
b- Mehdilik: Gizlenmiş olan imam Muhammed bin Has an el- As keri'nin ahir
zamanda çıkıp dünyayı refah ve adalet le dolduracağına inanmak.
c- Ric'at : Mehdinin çıkmas ından sonra Hz. Muhammed (s av), Hz. Ali, Has an,
Hüs eyin ve diğer imamlarla, Ebu Bekir ve Ömer gibi has ımlarının
dirilt ileceğine ve onlardan Al-i Beytin intikamını ald ıktan sonra tekrar
öleceklerine inanmak.
d- Takiyye: Münas ip bir zamana kadar durumlarını gizleyip,hüviyet lerini açığa
vurmamak. Onlara göre oniki imama İman etmek, Allah'a (c.c.) iman etmekten
bir cüz s ayılır. Yani oniki imamın imametini inkar eden kims e Müs lüman
s ay ılmaz.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،